سخنرانان میهمان در دهمین همایش بین المللی علوم شناختی

شرکت کنندگان ئر دهمین همایش بین المللی علوم شناختی طی سه روز کاری همایش به سخنرانی شش نفرا از استادان برجسته ایرانی در حوزه های علوم شناختی گو ش فرا خواهند داد. موسسه آموزش عالی علوم شناختی از روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس نشست سه روزه دهمین همایش علوم شناختی را درآن دانشگاه برگزار خواهد کرد. شرکت کنندگان در همایش از ۱۵ امتیاز بازآموزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهره خواهند جست.

دکتر حسن صادقی نائینی در یکی از نشست های این همایش از گذار ارگونومی به ارگونومی شناختی سخن خواهد گفت در حالی که دکتر علی گرجی  در نشستی دیگر به تاثیر رسانه های اجتماعی در فضای مجازی بر سلامت روانی و شناخت می پردازد.

دکتر حامد اختیاری موضوع استفاده از بیومارکرها را برای بهینه سازی مطالعات تحریک مغزی مطرح خواهد کرد. دکتر حامد بهمنی از دیگر سخنرانان اصلی در دهمین همایش است که پیرامون درمان الزایمر با تحریک بصری هیپوکمپ بحث خواهد داشت. وضعیت اجتماعی و تکامل مغز موضوع سخنرانی دکتر مهدی تهرانی دوست است. سرانجام دکترعلیرضا مرادی در زمینه  نقایص حافظه خودزندگی نامه ای  و افراد دارای اختلال افسردگی و اختلال افسردگی پس از سانحه سخن خواهد گفت.