برنامه سمپوزیوم – پنجشنبه ۲۴ آدر ماه ۱۴۰۱

محورهای سمپوزیوم

▪ علوم اعصاب محاسباتی

▪ شناخت و فرایندهای عالی ذهن

▪ توانبخشی شناختی-عصبی

▪ هیجان، انگیزه و رفتار در علوم شناختی

▪ فناوری های نوین در علوم شناختی: نقشه برداری مغز، روش های تحریک مغز، و غیره