شناخت درمانی

کتاب حاضر مروری کلی درباره سال‌های اولیه توسعه شناخت درمانی، وضعیت فعلی آن و همچنین پژوهش‌ها و کاربست‌های بالینی جدید این رویکرد درمانی ارائه می‌دهد. در این کتاب اشاره شده استکه مدل شناختی طی ۴۵ سال گذشته اصلاح و مورد آزمون قرار گرفته است و رویکردهای نوآورانه درمان شناختی رفتاری را که دربرگیرنده ذهن آگاهی، تصویرسازی ذهنی، مداخله‌های هیجان مدار و سایر راهبردها هستند، توصیف می‌کند. هر فصل این کتاب، که براساس جدیدترین پژوهش‌هاو کاربست‌های بالینی به قلم بزرگان این رویکرد به نگارش درآمده، به اختلال بالینی خاصی اختصاص دارد که شامل مفهوم سازی و درمان اختلال‌های افسردگی و اضطرابی، اختلال استرس پس از آسیب، اختلال وسواسی اجباری، بی‌خوابی، خودکشی، سوء مصرف مواد، مشکلات زوجی و خانوادگی، اختلال دوقطبی، روان‌پریشی و اختلال‌های شخصیت است.