فرصت دفاع از رساله / پایان نامه

دانشجویان دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی واجد شرایط  تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ فرصت دارند از رساله و یا پایان نامه خود دفاع کنند.

دانشجویان متقاضی واجد شرایط می بایست  مطابق جدول زیر درخواست دفاع از پایان نامه / رساله  خود را تا پایان روز سه شنبه ۲۰ دی  ماه ۱۴۰۱ در سامانه آموزشی موسسه ثبت و  مدارک لازم (مندرج در بخش راهنما درخواست دفاع) را بارگذاری نمایند.

به درخواست هایی دریافتی پس از ۲۰ دی ماه  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

راهنمای ثبت درخواست دفاع از پایان نامه/ رساله

 

در سامانه آموزشی و مظابق با راهنمای مندرج به گزینه ۱- “تحصیلات تکمیلی”، ۲- “گردش درخواست دفاع” ، ۳- “دفاع پایان نامه”  مراجعه شود.

تذکر:

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موسسه باید  قبل از ثبت درخواست دفاع از رساله نسبت به بارگذاری مقالات مستخرج از رساله جهت ارزیابی و تایید توسط استاد راهنما و گروه،  اقدام نمایند.

بارگذاری مقالات در سامانه آموزشی موسسه از طریق ۱- گزینه “تحصیلات تکمیلی”، ۲- گزینه “گردش ثبت مقالات مستخرج” امکان پذیر است.

جهت ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله در سامانه آموزشی از طریق ۱- “تحصیلات تکمیلی”، ۲- “گردش درخواست دفاع” ، ۳- “دفاع پایان نامه” اقدام شود.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسه نیز در صورت داشتن مقالات مستخرج از پایان نامه می توانند از طریق سامانه آموزشی ، ۱- گزینه “تحصیلات تکمیلی”، و  ۲- “گردش ثبت مقالات مستخرج ”  نسبت به بارگذاری مقالات خود اقدام نمایند.

 

 

ردیف

عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

۱

ثبت مقالات مستخرج از پایان نامه / رساله

۱۴۰۱/۱۰/۰۱

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

۲

ثبت درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی

۱۴۰۱/۱۰/۰۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

۳

تایید استاد راهنما، مدیر گروه، کارشناس آموزش و ارسال به کارشناس پژوهشی جهت هماهنگی زمان دفاع

۱۴۰۱/۱۰/۰۱

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴

برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه / رساله

۱۴۰۱/۱۱/۳۰