فلسفه علوم اعصاب، ذهن و آگاهی

متافیزیک، تبیین و شواهد علمی

ما تجربیاتی درونی (از جنس آگاهی) داریم که یا ناچاریم آنها را از دایره شواهد علمی کنار بگذاریم که البته نادیده گرفتن آنها چندان هم راحت نیست یا آنها را جز شواهد علمی محسوب کنیم و خود را در شرایطی قرار دهیم که خطر افتادن در دام شبه علم، یا متهم شدن به آن، ما را تهدید کند. اینجاست که احساس می‌شود حداقل برای حفظ تعاریف و قراردادهای هرچند شکننده ای که در طول تاریخ فلسفه علم به آن رسیده ایم، قدم به قدم و از شاخه علمی به شاخه علمی دیگر، این مفاهیم را بازتعریف و روشن کنیم.

هدف از تالیف این کتاب معرفی مقدماتی برخی از این تفاوت ها میان فلسفه علومی که دغدغه مسائل مرتبط با ذهن را دارند، در مقایسه با فلسفه علوم دیگر که تا امروز بیشتر با آنها برخورد داشته ایم، خواهد بود.

مطالب مرتبط