فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

بخش ۱۲ و ۱۳

 

به راستی کسانی که خود را فدای رفاه و آزادی جامعه می کنند انتهای درجه فرزانگی هستند که لوله گوارش از این موضوع در میان دستگاه‌ها مثال زدنی است. نوسازی دستگاه گوارش در بدن انسان نظیر ندارد. این جمله را هیچ گاه فراموش نمی‌کنم که سلول‌های پوششی لوله گوارش تنها برای اولین و آخرین بار وعده غذایی را تجربه می کنند یعنی مانند سفره یک‌بار مصرف در هر وعده غذایی تقریبا تمام پوشش لوله گوارش نوسازی می‌شود. با این شرایط و تقسیم بالا، لوله گوارش باید جور زمانه را نیز تحمل کند. زیرا اول اینکه دائما در معرض مواد شیمیایی به ویژه سرطان زاست و دوم اینکه تقسیم سلولی بسیار، آن را مستعد سرطان کرده است.

 

«فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط جان ادوارد هال نگارش شده و توسط محمدرضا بیگدلی ترجمه شده است. انتشارات تیمورزاده در سال ۱۳۹۹ این کتاب را منتشر کرده است.

مطالب مرتبط