قابل توجه دانش آموختگان دکتری رشته علوم شناختی

گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی استان البرز متقاضی جذب دو نفر از دانش آموختگان دکتری رشته علوم شناختی ( همه گرایش ها) از طریق فراخوان آذر ماه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

جهاد دانشگاهی استان البرز از دانش آموختگان دکتری موسسه آموزش عالی علوم شناختی برای شرکت در فراخوان جذب هیات علمی خود دعوت بعمل آورده است.