مداخلات رفتاری در رفتار درمانی شناختی: راهنمای عملی کاربرد نظریه در عمل

کتاب مداخلات رفتاری در رفتار درمانی شناختی که توسط انجمن روان‌شناسی آمریکا در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است، یکی از معدود کتاب‌هایی است که مداخلات رفتاری مورد استفاده در CBT را به طور مفصل مورد بحث قرار داده است. علاوه بر این در این کتاب چگونگی انجام ارزیابی رفتاری و فرمول‌بندی موردی رفتاری به‌طور مفصل توضیح داده شده است. در تمامی فصول به‌همراه توضیحات مربوط به هر مداخله و مبانی نظری مربوط به آن، یک نمونه موردی نیز در انتهای فصل آورده شده و نحوه کاربرد آن مداخله در عمل را نشان داده است. در فصول ۱ تا ۳ کلیات، ساختار جلسات سنجش اولیه و فرمول‌بندی موردی رفتاری و طرح‌ریزی درمان توضیح داده شده است. از فصول ۴ تا ۱۰ مداخلات رفتاری مهم از جمله تغییر رفتار به وسیله تغییر محیط، مداخله در جنبه‌های کارکردی تفکر ناسازگارانه، تغییر رفتار با ایجاد مهارت‌ها، ارتقای کارایی بین‌فردی، فعال‌سازی رفتاری، مداخلات مبتنی بر مواجهه، ارتقای تنظیم هیجان ذکر شده و در نهایت در دو فصل آخر نیز نحوه مدیریت چالش‌های درمانی و پایان دادن به درمان و مراقبت‌های بعدی توضیح داده شده است.

مطالب مرتبط