معرفت و ذهن: درآمدی بر معرفت شناسی و فلسفه ذهن

کتاب پیش روی، پیش درآمدی برای ورود به معرفت شناسی و فلسفه ذهن است. کتاب در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول به برخی از مسائل مهم معرفت شناسی پرداخته شده و در بخش دوم به برخی از بحث‌های مهم فلسفه ذهن اشاره شده است. در هر دو بخش تلاش شده تا علاوه بر تبیین دیدگاه‌های اندیشمندان معاصر به دیدگاه‌های فلاسفه اسلامی نیز اشاره شود. بی انصافی یا بی‌اطلاعی است اگر کسی بگوید فلاسفه اسلامی در این حوزه ها سخن عمیق و قابل عنایتی ندارند. از سوی دیگر هم شایسته نیست کسی بگوید فلسفه معاصر در این حوزه سخن درخوری نگفته است. درماندگی در گذشته و بی توجهی به دستاوردهای حکیمان پیشین هر دو خلاف علم دوستی و فلسفه ورزی است. تلاش شده تا کتاب به معیارهای پذیرفته شده در تدوین کتب آموزشی نزدیک شود. از این رو در هر فصل به تناسب، پرسش هایی تحت عنوان «بیشتر بیندیشیم» با هدف درک بیشتر مباحث آمده است. همچنین در «بیشتربخوانیم» در پایان هر فصل، از مکتوباتی که به دانش شما در خصوص مطالب آن فصل می‌افزاید، نشان آورده ایم. «بیشتر بدانیم» در پایان برخی از فصول افزونه ای است که دانش شما را در آن موضوع عمیق تر می‌کند.

«معرفت و ذهن: درآمدی بر معرفت شناسی و فلسفه ذهن» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط محمد سادات منصوری به نگارش درآمده است. انتشارات ارجمند در سال ۱۳۹۸ این کتاب را منتشر کرده است.

 

مطالب مرتبط