مهلت ارائه گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دوره های دکتری تخصصی

دانشجویان دوره های دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی که ازتاریخ تصویب پیشنهاده و یا ارائه گزارش قبلی پیشرفت کار رساله آنان حداقل ۶ ماه گذشته است، می بایست مطابق جدول زمان بندی پیوست روند پیشرفت پژوهش خود را گزارش دهند.

کلیه جلسات فقط بصورت حضوری و با شرکت دانشجو, مدیر و اعضای گروه آموزشی برگزار می شود.

انجام موارد زیر توسط دانشجو جهت حضور در جلسه ضروی است :

  • تکمیل کلیه مراحل ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱؛
  • تکمیل گزارش پیشرفت کار رساله و اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت شرکت در جلسه گزارش پیشرفت کار رساله تا تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۱ از طریق سامانه آموزشی موسسه مطابق با راهنمای مندرج در سامانه از مسیر “سامانه آموزشی ـ تحصیلات تکمیلی -گردش گزارش پیشرفت کار” و اخذ نامه مجوز شرکت در جلسه از بخش “متن نامه” جهت ارائه به مدیر گروه آموزشی در روز جلسه.