نشست دفاع از رساله دکتری

عنوان:نارساکنشی شناخت اجتماعی در کودکان دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا: ارزیابی، تدوین برنامه مبتنی بر راهبردهای ترمیمی و جبرانی و اثربخشی آن بر توانایی تئوری ذهن و کارکردهای اجرایی

 

  استادان راهنما: دکتر علیرضا مرادی – دکتر محمد رضا محمدی — دانشجو :فاطمه آبادی دانشجوی رشته روانشناسی شناختی )

 

تاریخ:سه شنبه ۱۴ شهریور۱۴۰۲ساعت: ۱۱:۳۰

مکان:کلینیک مغز و شناخت – خیابان زرتشت شرقی شماره ۳۳