نشست دفاع از رساله

موضوع: مدلسازی ادراک هیجانات بر پایه سازماندهی ارتباطات عملکردی مغز

استادان راهنما:  دکتر رضا خسروآبادی – دکتر میرمحسن پدرام

دانشجو: فرهاد سلیمانی (دانشجوی رشته مدلسازی شناختی)

تاریخ: پنجشنبه ۱۸ آبان ماه – ساعت ۱۴:۰۰ 

محل: موسسه آموزش عالی علوم شناختی – ساختمان آموزشی