نشست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی تاثیر شرایط ابهام اثر و ابهام خروجی بر تصمیم گیری در دوراهی های اخلاقی

استاد راهنما: دکتر رضا مثمر

دانشجو :  مهناز موسوی نژاد

 (دانشجویرشته روانشناسی شناختی)

روز : سه شنبه ۲۷  تیر  ۱۴۰۲

     ساعت: ۱۴:۰۰

      مکان موسسه آموزش عالی علوم شناختی

ساختمان آموزشی – اتاق ۴۷- ۲