نشست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: نقش پیش بین چشم انداز زمان و هوش هیجانی بر بازنشر اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی با توجه به نقش تعدیلگر اعتبار منبع خبر

استاد راهنما: دکتر میثم صادقی

دانشجو : محمد مرتضی زاده

دانشجوی رشته علوم شناختی – گرایش رسانه

روز : پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

ساعت: ۱۳:۰۰

مکان: موسسه آموزش عالی علوم شناختی – ساختمان آموزشی – اتاق ۴۷ – ۲