نشست دفاع از پایان نامه

 عنوان:

 رابطه ی تعارض شناختی و انعطاف پذیری شناختی با رفتارهای مرتبط با

 سلامت در همه گیری کووید ۱۹: نقش میانجی بدتنظیمی هیجانی

استادان راهنما:   دکتر علیرضا مرادی

دانشجو :  ماجده فیض

  (دانشجوی رشته روانشناسی شناختی)

روز : پنجشنبه ۲۹  تیر  ۱۴۰۲

        ساعت:  ۱۲:۰۰

       مکان: موسسه آموزش عالی علوم شناختی – ساختمان آموزشی – اتاق ۴۶۲