نشست دفاع از پایان نامه

موضوع: بررسی متغیرهای زبان‌روانشناختی، بر مدت زمان واکنش بازیابی واژگان در سالمندان طبیعی بر اساس مدل تولید واژه لولت

استاد راهنما: دکتر مهدی پور محمد

دانشجو: مائده بهراد مهر(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شناختی )

تاریخ: سه شنبه ۸ اسفند

ساعت ۹:۰۰