نشست دفاع از پایان نامه

موضوع: تاثیر آموزش مهارت‌های شناختی عالی (تصمیم گیری و حل مساله) بر تعلق خاطر سازمانی

استاد راهنما: دکتر محمود تلخابی

امیر عبدالعظیمی (دانشجوی رشته ذهن مغز تربیت)

تاریخ: دوشنبه ۲۷شهریور  ساعت ۰۹:۰۰

مکان: موسسه آموزش عالی علوم شناختی اتاق ۴۷-۲