نشست دفاع از پایان نامه

عنوان: اثربخشی نرم افزار توانبخشی شناختی رهاکام در کاهش غفلت فضایی بیماران سکته مغزی

استاد راهنما: دکتر پیمان ابهریان

دانشجو: پوریا سعادت (دانشجوی رشته توانبخشی شناختی)

زمان: پنجشنبه ۶ مهر ماه – ساعت ۸:۰۰

مکان: موسسه آموزش عالی علوم شناختی