نشست علمی – موضوع: آیا تصویر برداری مغز می تواند ساختار ذهن را بازگو کند؟

(Can Neuroimaging Inform Architecture of brain)  – سخنران: راسل پلدرا  (Russel Poldrack) استاد گروه روانشناسی دانشگاه استنفورد – آمریکا – تاریخ: شنبه ۷ اسفند