نشست علمی هفته

موضوع: آسیب پذیری سطوح مختلف زبان در انواع اختلالات ارتباطی –شناختی – سخنرانان: دکتر زهرا سادات قریشی  و دکتر مهدیه کرمی – تاریخ: دوشنبه ۲۷ دی ماه