نشست علمی

موضوع:

TMS disruption if the lateral prefrontal cortex increases neural activity in the default mode network when naming facial expressions

ارائه دهنده: محمد حسین سریانی (دانشجوی دکتی تخصصی علوم اعصاب شناختی – رایانش و هوش مصنوعی – موسسه آموزش عالی علوم شناختی)

استاد ناظر: دکتر مهدی تهرانی دوست ( استاد روانپزشکی کودک و نوجوان و علوم اعصاب شناختی دانشگاه تهران)

تاریخ: چهارشنبه ۱۳ دی  – ساعت ۱۳:۳۰ – ۱۲:۰۰