نشست فرهنگ و طراحی

فرهنگ­‌ها ممکن است تحت حاکمیت نظامی از قواعد یا گنجینه‌­ای از متن­ها خواسته یا ناخواسته به شکل تحمیل کننده‌­ی الگوهای رفتاری درآیند. چنانچه هر محصول انسان‌­ساخت را نوعی متن قلمداد کنیم این سؤال به ذهن خطور می­کند که آیا میان فرهنگ مبدأ که انواع محصولات ملموس، دیجیتال و خدمات برای آن­ها طراحی شده و سبک و سیاق طراحی انجام شده ارتباط معنی­‌داری وجود دارد؟

اگر بپذیریم که رفتار کاربران در فرهنگ‌­های خاص با توجه به بافتار خاص فرهنگی و نشانگان تولید شده در همان فرهنگ رمزگذاری شده­، لذا طراح برای خلق هر محصول نیازمند به رمزگشایی کاربران مبتنی بر مختصات همان فرهنگ است تا محصول تابعی از ویژگی­های آن فرهنگ و نیازهای مرتبط با آن فرهنگ خاص باشد. از سوی دیگر می­توان چنین برداشت کرد که یک محصول می­تواند بر فرهنگ استفاده و رفتار آن­ها تأثیرگذار باشد و فرهنگ خاص خود را در حین استفاده خلق کند.

در این نشست برآنیم تا ارتباط میان فرهنگ و طراحی را درک کنیم و تأثیر دوگانه فرهنگ بر طراحی و طراحی برای فرهنگی خاص را مورد بررسی قرار دهیم.

لینک صفحه ثبت نام