نشست هفدهم انجمن علمی طراحی و خلاقیت

طراحی تحول یکی از رویکرد های طراحی است که به دنبال ایجاد تغییرات مطلوب و پایدار در رفتار و شکل – افراد ، سیستم ها و سازمان ها است. این رویکرد نوظهور طراحی مانند سایر رویکردها، یک فرایند تکراری چند مرحله ای است که اصول طراحی را برای سیستم های بزرگ و پیچیده اعمال می کند.

دست اندرکاران آن برای درک روابط و همچنین مؤلفه هایی برای چارچوب بندی بهتر چالش، مشکلات را به طور کلی نگر به جای کاهشی بررسی می کنند. سپس آنها نمونه اولیه ای از سیستم های مقیاس کوچک – متشکل از اشیا، خدمات، تعاملات و تجربیات را تشکیل می دهند که از مردم و سازمان ها برای دستیابی به یک تغییر مطلوب پشتیبانی می کنند. در نهایت نمونه های اولیه موفق مقیاس بندی می شوند. طراحی تحول، مانند طراحی کاربر محور، از دید کاربر نهایی شروع می شود.

پروژه های ناظر بر طراحی تحول منجر به ایجاد نقش های جدید، سازمان های جدید، سیستم های جدید و سیاست های جدید شده اند. این زمینه در حال ظهور از انواع رشته های طراحی – طراحی خدمات، طراحی کاربر محور، طراحی مشارکتی، طراحی تعاملات، طراحی صنعتی، رشته­های غیر طراحی نظیر روانشناسی شناختی و ادراکی، علوم شناختی، زبان­شناسی و …حمایت می کند.

در نشست هفدهم انجمن علمی طراحی و خلاقیت مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، با مازیار رضایی همراه می شویم تا طراحی تحول و کاربردهای آن را بشناسیم.