نشست هم اندیشی دانشجویان رشته علوم شناختی – رسانه

هم اندیشی

دانشجویان کارشناسی ارشد

بازنگری در سر فصل دروس رشته «علوم شناختی – رسانه»

با شرکت استادان موسسه آموزش عالی علوم شناختی

پنج شنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۲:۳۰ – ۰۹:۳۰

ساختمان آموزش-  اتاق ۴۲-۲