نظریه فیلسوفان اسلامی درباره رنگ

در فلسفه سنتی، منظور از «کیفیت» چگونگی یک چیز است. مشهور فلاسفه، مصادیق کیفرا از طریق استقراء احصاء نموده و در تقسیم اولیه به چهار قسم کلی منقسم کرده اند: کیفیات محسوس، کیفیات نفسانی، کیفیات مختص به کمیات و کیفیات استعدادی. همچنین فلاسفه، کیفیات محسوس را به مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشمومات و ملموسات تقسیم نموده اند، و مبصرات را عبارت از: رنگ ها و نور می دانند.

بنابراین، طبق نظر این فیلسوفان، «رنگ یک کیفیت محسوس است.» اما نکته قابل توجه اینجاست که از دو حال خارج نیست: یا رنگ کیفیت یا موجودی خارجی است یا موجودی درونی یا ذهنی. اکثر قریب به اتفاق فلاسفه سنتی و اسلامی، قائل به واقع انگاری رنگ هستند و رنگ را موجودی خارجی می دانند.

 

«نظریه های فیلسوفان اسلامی درباره رنگ» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط کاظم استادی نگارش شده است. انتشارات کتاب ارزشمند در سال ۱۳۹۶ این کتاب را منتشر کرده است.