نقش و جایگاه معلم راهنما

«واو» عاطفه در همراه کردن ساختاری و عملکردی دو بخش «آموزش» و «پرورش» عمومی کشور ما، چنان که باید خوب عمل نکرده است و به همین جهت در مدارس نوعا با معلمانی مواجه هستیم که خود را صرفا متعهد به «آموزش» در کلاس درس می‌دانند و در دیگر سو متولیان «پرورش» را می‌بینیم که در این میدان وسیع، خود را تنها و بی‌یاور می‌یابند.

در مدارس دینی، «معلمان راهنما» دوگانه «آموزش» و «پرورش» را در سطح مدرسه همراه و هم‌داستان کرده‌اند. معلمان راهنما به سان مربی با دانش‌آموزان دوره خود زندگی می‌کنند، عضوی از خانواده آن‌ها می‍شوند و در کنار خانواده فرصت‌هایی را برای رشد و بالندگی هر دانش‌آموز فراهم می‌کنند که خانواده به تنهایی نمی‌توانست.

مطالب مرتبط