هوش اجتماعی و ارتباط غیرکلامی

کتاب حاضر مروری است جامع  بر آخرین تحولات روان‌شناسی اجتماعی درباره مفهوم ارتباط غیرکلامی، در این کتاب به موضوعاتی از قبیل مهارت‌های اجتماعی، همدلی، مزیت‌های انطباقی، هیجان‌خوانی و نهان‌سازی هیجان‌ها پرداخته شده است؛ همچنین موضوعات دیگری از قبیل کاریزمای شخصی، حافظه و برقراری ارتباط با ربات‎ها پوشش داده شده است. مجموعه نویسندگان این کتاب، تحقیقات متنوع و پیشرفته‌ای را در مورد هوش اجتماعی غیرکلامی، به عنوان یک راهبرد انطباقی برای بقا و موفقیت بشر ارائه می‌دهند. این مجموعه، نمایشی موثر از ماهیت بین‌رشته‌ای ارتباط غیرکلامی ارائه می‌دهد و برای محققان علوم اجتماعی و سایر رشته‌های مرتبط مفید خواهد بود.