پرسش های فقهی تعلیم و تربیت

دین مجموعه ای از دستورالعمل ها برای زندگی فردی و اجتماعی است. ماهیت فرازمانی دین اقتضا می کندتا در موقعیت های گوناگون زندگی، راه حل هایی در اختیار متدینان قرار دهد تا پیوند دین و زندگی آن‌ها همواره حفظ شود. از آن مجموعه «علم فقه» به شکل عملی و کاربردی، تکلیف متشرعان را در مواجهه با موقعیت های مختلف مشخص می‌کند؛ شرایطی که به دلیل وقوع حوادث خرد و کلان یا با پیدایش نهادهای جدید سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه ی مسلمانان اتفاق می‌افتد. تشکیل احزاب، تاسیس بیمه و بانک و راه اندازی مدارس جدید از مصادیق پیدایش نهادهای جدیددر جامعه ی مسلمانان است.

 

«پرسش های فقهی تعلیم و تربیت والدین و دانش آموزان» از جمله کتاب‌های جدیدی است که به کتابخانه موسسه اضافه شده است. این اثر توسط موسسه مطالعات تعالی نسل متن گردآوری شده است. انتشارات دلیل ما در سال ۱۳۹۷ این کتاب را منتشر کرده است.

مطالب مرتبط