پیوندگرایی و فلسفه علم

مسئله چیستی علم از دیرباز مورد توجه بسیاری از فیلسوفان قرار داشته و اکنون به معرفت‌هایی از گونه‌های خاص، مانند علم تجربی، نیز تسری یافته است. این سوال بدین صورت طرح می‌شود که ماهیت علم تجربی چیست و آیا می‌توان فعالیت دانشمند تجربی را تولید نظریه درباره موضوع تجربی مورد مطالعه اش دانست. به دنبال آن، این سوال مطرح است که اگر دانشمند در پی تولید نظریه است، پس نظریه چیست؟

در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از توانمندی‌های به دست آمده در عرصه علوم شناختی و عصب شناسی به تبیین چیستی و چگونگی شکل‌گیری نظریه‌های علمی نه در قالب رویکرد گزاره‌ای یا حتی مدل – نظریه بلکه در قالب مدل‌سازی در شبکه‌های عصبی و مطالعات تجربی مغز و رویکردهای عصب- محاسباتی بپردازیم.

مطالب مرتبط