کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان علوم شناختی

موضوع: آموزش عملی طراحی تسک های شناختی با نرم افزار Psychopy Python 2023

مدرس: پوریا ترفیعی (دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی)

شروع دوره: ۵ آذر ماه