گیمرها، الگوهای روانشناختی و رفتاری

اثرات بازی‌های ویدیویی خشن بر فرآیندهای شناختی همچنان نامعلوم است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر بازی‌های ویدیویی خشن بر فرآیندهای شناختی گوناگون است. برای دستیابی به سنجش عملکردهای شناختی از مجموعه آزمون عصب روان شناختی ای متشکل از بازداری پاسخ، حافظه هیجانی، حافظه فعال، تشخیص اشیا و ادراک دیداری – فضایی استفاده شده است. انجام بیش از حد بازی‌های ویدئویی اثرات چشمگیری بر حافظه فعال، تشخیص اشیا و بازداری پاسخ به جای می گذارد، در حالی که به لحاظ حافظه هیجانی و ادراک دیداری – فضایی تفاوت قابل توجهی در بین گروه ها مشاهده نمی شود. بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که رفتارهای وسواس‌گونه (نظیر اعتیاد به قمار)، درست مانند مصرف مواد مخدر، علاوه بر افزایش انگیختگی و افزودن بر افکار، احساسات و رفتارهای تهاجمی، موجب تغییراتی در فعالیت مغز نیز می‌شوند. از این رو، اعتیاد به بازی های ویدئویی می‌تواند موجب تغییرات چشمگیری در فرایندهای شناختی شده و مشکلات رفتاری درازمدتی را سبب شود و بر روش طبیعی مغز تاثیر مخرب بگذارد.