تازه های آموزشی


نشست تخصصی علوم شناختی و رسانه

نشست تخصصی علوم شناختی و رسانه

نشست تخصصی موضوع: نورومارکتینگ و از نظریه تا عمل سخنران: دکتر شقایق چیت ساز (عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی)    تاریخ: پنجشنبه ۳۰ فروردین   ساعت : ۱۳:۳۰ محل: موسسه آموزش عالی – ساختمان آموزشی – سالن  ۴۳-۲

مطالعه متن کامل

نشست علمی دانشجویان

نشست علمی دانشجویان — نقد مقاله Advancing our understanding of the associations between social media use and...


نشست دفاع ازپایان نامه

موضوع :اثر آموزش تصمیم گیری براساس تئوری انتخاب گلسر بر مشارکت سازمانی استاد راهنما: دکتر مهدی دوایی...


نشست دفاع از پایان نامه

موضوع: بررسی متغیرهای زبان‌روانشناختی، بر مدت زمان واکنش بازیابی واژگان در سالمندان طبیعی بر اساس مدل تولید...


نشست دفاع از پایان نامه

موضوع:شناخت اثربخشی برنامه های رسانه ای مبتنی بر آموزش شناختی بر نگرش نوجوانان به اعتیاد (مورد مطالعه:...