تازه های آموزشی


مهلت ارائه گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دوره های دکتری تخصصی

مهلت ارائه گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دوره های دکتری تخصصی

دانشجویان دوره های دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی که ازتاریخ تصویب پیشنهاده و یا ارائه گزارش قبلی پیشرفت کار رساله آنان حداقل ۶ ماه گذشته است، می بایست مطابق جدول زمان بندی پیوست روند پیشرفت پژوهش خود را گزارش دهند. کلیه جلسات فقط بصورت حضوری و با شرکت دانشجو, مدیر و اعضای گروه آموزشی برگزار می شود. انجام موارد زیر توسط دانشجو جهت حضور در جلسه ضروی است : تکمیل کلیه مراحل ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱؛ تکمیل گزارش پیشرفت کار رساله و اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت...

مطالعه متن کامل

وبینار هفتگی-

موضوع “اثر تحریک الکتریکی مستقیم قشری مغز (tDCS) بر عملکرد توجه پایدار و سرعت واکنش در بیماران...


دریافت کارت دانشجویی

دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ورودی ورودی مهر ماه ۱۴۰۱ موسسه آموزش عالی علوم شناختی برای...