پروفایل کاربری
تلفن تماس:
رایانامه:

متولد 1323 تهران
استاد دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی
رئيس هيأت امنای مؤسسه آموزش عالی علوم شناختي

رئيس هيأت امنای مؤسسه آموزش عالی مهر البرز

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

رئیس کمیسیون روان شناسی شناختی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

رئیس کمیته برنامه ریزی علوم و فناوریهای شناختی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 گرايش علمی:

علاقة مطالعاتی دكتر خرازي عمدتاً متمركز بر علوم شناختی و روان شناسي شناختي است. او به طور خاص در زمينة روان شناسی شناختی و آموزش و پرورش شناختي به تدريس، تحقيق و انتشار كتاب می پردازد. از جمله اقدامات دكتر خرازي تلاش برای تدوین برنامه های درسی رشته های زیر شاخه مجموعه علوم و فناوریهای شناختی در شورای برنامه ریزی وزارت علوم، تجقیقات و فناوری و توسعه علوم شناختی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  کشور است.

تحصیلات

فعالیت های آموزشی:

01
روان شناسي رشد شناختي
02
روان شناسي كودكان خلاق و تيز هوش
03
روان شناسي شناختي
04
روان شناسي تربيتي
05
روشهاي نوين اصلاح رفتار
06
مبانی علوم شناختی

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

علایق پژوهشی: