پروفایل کاربری
تلفن تماس:
رایانامه:

متولد 1323 تهران

استاد دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

رئيس هيأت امنای مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

رئيس هيأت امنای مؤسسه آموزش عالی مهر البرز

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

رئیس کمیسیون روان شناسی شناختی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

رئیس کمیته برنامه ریزی علوم و فناوریهای شناختی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 گرايش علمی:

علاقه مطالعاتی دكتر خرازی عمدتاً متمركز بر علوم شناختی و روان شناسي شناختي است. او به طور خاص در زمينه روان شناسی شناختی و آموزش و پرورش شناختی به تدريس، تحقيق و انتشار كتاب می پردازد. از جمله اقدامات دكتر خرازی تلاش برای تدوین برنامه های درسی رشته های زیر شاخه مجموعه علوم و فناوریهای شناختی در شورای برنامه ریزی وزارت علوم، تجقیقات و فناوری و توسعه علوم شناختی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  کشور است.

تحصیلات

فعالیت های آموزشی:

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

علایق پژوهشی: