پروفایل کاربری
تلفن تماس:
رایانامه:

محقق و پژوهشگر علوم شناختی از دانشگاه تهران — دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شریف
مدیر گروه روان شناسی و عضو کارگروه انجمن روانشناسی ایران
رئیس انجن علوم شناختی تبریز

تحصیلات

هر آیتم را در یک خط بیان کنید ۱۳۷۰
هر آیتم را در یک خط بیان کنید ۱۳۷۰
هر آیتم را در یک خط بیان کنید ۱۳۷۰

فعالیت های آموزشی:

01
آیتم‌های جوایز و افتخارات
02
آیتم‌های جوایز و افتخارات
03
آیتم‌های جوایز و افتخارات
04
آیتم‌های جوایز و افتخارات
05
آیتم‌های جوایز و افتخارات

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

01
آیتم‌های علائق پژوهشی
02
آیتم‌های علائق پژوهشی
03
آیتم‌های علائق پژوهشی
04
آیتم‌های علائق پژوهشی

علایق پژوهشی:

الگوهای درونکاری
تحریک مغناطیسی
فراجمجمه ای مکرر
خودهیپنوتیزم
روابط با والدین
توجه پایدار حافظه
حافظه فعال