تحصیلات

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی محل تحصیل

شروع و پایان دوره

کارشناسی

روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه اصفهان

1389- 1385

کارشناسی ارشد

سنجش و اندازه گیری(روانسنجی) دانشگاه علامه طباطبائی

1389- 1391

دکتری

سنجش و اندازه گیری(روانسنجی)

دانشگاه علامه طباطبائی

1391- 1396

فعالیت های آموزشی:

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

علایق پژوهشی: