پروفایل کاربری
تلفن تماس:
رایانامه:

استاد جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

تحصیلات

پزشكی عمومی  تبريز  1351

تخصص  مركز پزشكی شهدا  1357

فعالیت های آموزشی:

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

01
1) Spinal cord compression due to extramedullary hematopoiesis In chronic anemia Iranian journal of medical sciences
02
Intracranial sewing Needles The journal of the Iranian Medical Council April 1986
03
Intracranial Sewing needles correspondence, 1987
04
Spinal Column Injury DAROU- DARMAN Jan.1990

علایق پژوهشی: