پروفایل کاربری
تلفن تماس:
رایانامه:

کارشناسی روانشناسی را  از دانشگاه تبریز،کارشناسی ارشد مشاوره را از دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی کنونی) ، و دکتری روانشناسی از دانشگاه پاسی فیلد آمریکا

تحصیلات

دکتری روانشناسی

فعالیت های آموزشی:

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

علایق پژوهشی: