تحصیلات

دکتری روان شناسی بالینی از دانشگاه لندن (کینگز کالج)

کارشناسی ارشد روان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی در رشته روان شناسی از دانشگاه تبریز

فعالیت های آموزشی:

01
ارزیابی شناختی
02
شناخت و هیجان
03
توانبخشی شناختی
04
سالمندی و سلامت

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

01
64 مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر بین المللی
02
120 مقاله در نشریات علمی پژوهشی داخلی
03
H-index = 21
04
هنجاریابی سه آزمون حافظه وکسلر 4

علایق پژوهشی: