پروفایل کاربری
تلفن تماس:
رایانامه:

محقق پاره وقت در پژوهشگاه دانشهاي بنيادي (93-1392)، محقق ميهمان در دانشگاه اتاگو - نيوزلند (مرداد-شهريور 1394)، پژوهشگر پسادکتري در پژوهشکده علوم شناختی (96-1393)، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی (1396-تا کنون)

تحصیلات

۸۰-۱۳۷۶: مديريت صنعتي، كارشناسي، دانشگاه علامه طباطبايي - ۸۵-۱۳۸۱: فلسفه، كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي - ۹۲-۱۳۸۸: فلسفه، دکترا، دانشگاه بیرمنگهام

فعالیت های آموزشی:

01
فلسفه زبان
02
فلسفه ذهن و شناخت
03
فلسفه علم

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

01
"خوبی، خوش کامی و پذیرش جهان از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم"، مجلة علمی-پژوهشی پژوهش‌های فلسفی، سال ۱۳، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۹۸
02
"روان‌بیماری و درون‌گرایی انگیزشی" مجلة علمی-پژوهشی تازه‌های علوم شناختی، دوره ۲۱، شماره ۳، پیاپی ۸۳، پاییز ۱۳۹۸
03
"مفهوم «جهان غیرمنطقی» از نظر ویتگنشتاین متقدم و رایل"، مجلة علمی-پژوهشی منطق‌پژوهی، دوره ۱۰، شماره ۲، شماره پیاپی ۲۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۸
04
"دوراهی‌های اخلاقی و مسئلة سنجش‌ناپذیری: نگاهی به مباحثة مک‌کانل و پاسکه"، مجلة علمی-پژوهشی متافیزیک، دوره ۱۲ شماره ۳۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۹

علایق پژوهشی:

فلسفه زبان
فلسفه ذهن و شناخت
اخلاق