آزمون جامع دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی در مهر ماه برگزار می شود

آزمون جامع کتبی دانشجویان واجد شرایط دوره های دکتری تخصصی آموزش عالی علوم شناختی در روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه و آزمون شفاهی در روز پنجشنبه ۲۹ مهر ماه بصورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشجویان شرکت کننده در آزمون شفاهی می بایست خلاصه شرح پیشنهاده (پروپوزال) خود را در سه صفحه جهت ارائه به جلسه آزمون شفاهی همراه داشته باشند.

دانشجویان واجد شرایط که تمایل به شرکت در آزمون جامع را دارند باید تا ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰ نسبت به تکمیل پرونده تحصیلی، ارائه مدرک زبان خارجی و ثبت درخواست شرکت در آزمون جامع مطابق با راهنمای پیوست  از طریق سامانه آموزشی موسسه به دفتر آموزش اقدام نمایند.

در صورت دریافت نکردن تاییدیه شرکت دز آزمون جامع از طریق سامانه آموزشی تا روز پنجشنه ۱۵ مهر ماه، برای پیگیری موضووع با دفتر آموزش تماس گرفته شود.

بر اساس دستورالعمل مراحل اجرایی دوره دکتری تخصصی، دانشجو بایستی قبل از امتحان جامع نسبت به ارائه مدرک زبان خارجی  با حدقل نمرات مندرج در جدول زیر اقدام نمایند.

 

Tofel Computer Based= 180

(Academic)=5.5

Tofel Paper Based=500

Tofel IBT=64

Tolimo=500 IELTS

MCHE (MSRT)= 50

UTEPT=60  

MHLE=50 

 آزمون زبان دانشگاه خوارزمی(KELT)=60

دانشجوی دوره دکتری تخصصی پس از اتمام دوره آموزشی و از نیمسال چهارم با انتخاب آزمون جامع بایستی در آزمون جامع شرکت نماید. مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان ارزیابی آزمون جامع ۴ نیمسال تحصیلی است. دانشجو در صورت عدم آمادگی یا عدم قبولی در اولین آزمون جامع فقط یکبار دیگر مجاز به شرکت در آزمون بعدی است.

همچنین، دانشجو موظف است پس از آزمون جامع عنوان طرح پژوهشی یا رساله خود را به تصویب موسسه برساند.

آزمون جامع شامل آزمون کتبی و شفاهی می باشد. آزمون کتبی شامل سه درس اصلی به پیشنهاد استاد راهنما و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی است. نمره میانگین آزمون کتبی نباید کمتر از ۱۵ باشد. نمره آزمون شفاهی بر اساس : ۱- مصاحبه درباره محتوای دروس آموزشی ۲- قدرت بیان و تحلیل مباحث علمی  محاسبه می شود. میانگین نمره آزمون جامع (شفاهی و کتبی) نباید از ۱۶ کمتر باشد.

 

 

 

مواد درسی برای آزمون کتبی جامع

 

رشته

مواد درسی

تاریخ آزمون کتبی

تاریخ آزمون شفاهی

روانشناسی شناختی  شناخت اجتماعی

* روانشناسی شناختی پیشرفته

* روش های سنجش و ارزیابی ۱

* روش های سنجش و ارزیابی ۲

 

یکشنبه ۱۸مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

علوم شناختی روانشناسی شناختی

* روانشناسی شناختی پیشرفته

* روش های سنجش و ارزیابی ۱

* روش های سنجش و ارزیابی ۲

یکشنبه ۱۸مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

علوم اعصاب  شناختی

مغز و شناخت

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

* علوم اعصاب شناختی

* نوروپسیکوفارماکولوژی

یکشنبه ۱۸مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

مدلسازی شناختی

 

*بازشناسی الگو

* روانشناسی شناختی پیشرفته ۲

*روش های سنجش و ارزیابی شناختی

یکشنبه ۱۸مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

علوم شناختی  زبانشناسی

* زبانشناسی

* علوم اعصاب شناختی زبان

* استعاره تلفیق و شناخت

یکشنبه ۱۸مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

علوم اعصاب شناختی

رایانش و هوش مصنوعی

* نورو ایمیجینگ

* علوم اعصاب شناختی

* نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

 

یکشنبه ۱۸مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰

پنجشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰

ساعت ۹:۰۰