تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم شناختی  در مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال های ۱۳۹۹ و پیش از آن  و مقطع دکتری تخصصی ورودی سال های ۱۳۹۷ و پیش از آن ، با توجه به اتمام سنوات مجاز تحصیلی، در صورت تمایل به ادامه تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۲ ، لازم است نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات تحصیلی خود تا پایان روز شنبه اول  بهمن ۱۴۰۱ از طریق سامانه آموزشی موسسه  مطابق با راهنمای مندرج در سامانه از مسیر “۱- “مکاتبات اداری” – ۲- “فرم های درخواست” و ۳- “درخواست مجوز ادامه تحصیل ” اقدام نمایند.

ادامه اشتغال به تحصیل این دانشجویان در موسسه مشروط به ۱- ثبت درخواست تمدید سنوات و ۲- دریافت مجوز ادامه تحصیل از شورای آموزشی – پژوهشی و کمیسیون موارد خاص موسسه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال های ۱۳۹۸ و پیش از آن  و مقطع دکتری تخصصی ورودی سال های ۱۳۹۶ و پیش از آن می بایست علاوه بر ثبت درخواست در سامانه آموزشی موسسه نسبت به ثبت درخواست افزایش سنوات تحصیلی از طریق سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان مطابق  با راهنماهای پیوست اقدام نمایند.