جلسه آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد نو ورود با امور آموزشی – پژوهشی موسسه

به منظور آشنایی دانشجویان نو ورود دوره های کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی با امکانات، دستورالعمل ها و ضوابط آموزشی و پژوهشی و همچنین حمایت هایی که در کشور از پروژه های پژوهشی وجود دارد برنامه معارفه مجازی با حضور ریاست، معاونین و مدیران گروه های اموزشی تشکیل می شود تا فرصتی برای آشنایی بیشتر با موسسه فراهم گردد.

جلسه مجازی روز پنجشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ در نشانی زیر برگزار می شود.

https://www.skyroom.online/ch/icss/reh747