حمایت از طرح های پژوهشی مختلف مرتبط با حوزه علوم شناختی

ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی  در راستای برنامه های حمایت از طرح های پژوهشی مرتبط با علوم شناختی برنامه حمایتی خود از چند طرح پژوهشی اعلام کرده است.

  • حمایت از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری که در جهت رسیدن به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی باشند از جمله طرح های مورد حمایت ستاد است. هدف ستادتوسعه علوم شناختی از این طرح های پژوهشی(موسوم به طرح های دسته ج) کمک به تشکیل هسته های تحقیقاتی در حوزه شناختی است که هر هسته از طریق تعریف مجموعه ای از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری دست یافتن به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی را در نظر گرفته است.

برای دریافت راهنمای ثبت “طرح پژوهشی دسته ج” و دریافت برگه پیشنهاد طرح به بسامانه ستاد توسعه علوم شناختی (www.cogc.ir) مراجعه شود.

  • همجنین ستاد توسعه علوم شناختی حمایت خود از طرح های پژوهشی آزمون های تشخیصی و ارزیابی توانبخشی در اختلالات مربوط به مغز و شناخت را نیز اعلام کرده است.

در این برنامه   طرح های پژوهشی در زمینه ” آزمون های تشخیصی و ارزیابی توانبخشی در اختلالات مربوط به مغز و شناخت (کمتر از ۱۸ سال سن) ” حمایت بعمل می اید.

آزمون های ارزیابی اختصاصی مورد استفاده در کلینیک ها و مراکز درمانی از جمله آزمون های مربوط به حوزه های گفتار درمانی، کاردرمانی و روانشناسی مورد نظر است. طرح های پذیرفته شده مشترکا توسط ستاد و سرمایه گذاران مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

برای دریافت برگه پیشنهاد طرح آزمون های شناختی  بسامانه ستاد توسعه علوم شناختی (www.cogc.ir) مراجعه شود.

  • طرح های پژوهشی بهبود مهارت های شناختی یادگیری دوره پسا کرونا نیز در زمره طرح های مورد حمایت ستاد توسعه علوم شناختی است.

طرح ها و پیشنهادهای پژوهشی  در این برنامه در قالب چهار محور “توسعه برنامه هایی برای ارتقاء توانایی حرفه ای اموزشگران جهت پرورش مهارت های شناختی” ، “توسعه برنامه هایی برای ارتقاء مهارت های شناختی آموزشگران” ، “توسعه مهارت های شناختی یادگیرندگان از طریق در هم تنیدن تجارب یادگیری در برنامه درسی”  و “توسعه برنامه هایی برای ارتقاء قابلیت های شناختی یادگیرندگان (مستقل از برنامه درسی)” مورد پذیرسی قرار می گیرند.

برای دریافت برگه پیشنهاد طرح به سامانه ستاد توسعه علوم شناختی (www.cogc.ir) مراجعه شود.