درس‌نامه علوم شناختی و رسانه

با توجه به گسترش علوم و فناوری‌های شناختی در کشور و لزوم پی‌ریزی رشته‌های جدید دانشگاهی در این حوزه و نیز با توجه به اهمیت فزاینده رسانه‌ها، تدوین کتاب درسی در زمینه علوم شناختی و رسانه اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. هدف اصلی از تدوین این کتاب، معرفی علوم شناختی و ارتباط آن با مطالعات و کاربرد رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه‌های تصویری مانند فیلم و تلویزیون است. به این منظور و برپایه درس‌های تنظیمی برای رشته کارشناسی ارشد «علوم شناختی و رسانه»، سعی شده است در طراحی فصل‌ها و محتوای آن‌ها هم به علوم شناختی توجه شود و هم به نقش این علوم در تولید و بهره‌برداری و کاربرد رسانه‌های تصویری. …. هرچند برخی از مطالب این درس‌نا‌مه به طور کلی از دیدگاه علوم شناختی یا مطالعات رسانه مطرح شده، اما هدف این کتاب بررسی موضوعات مربوط به «رسانه» از دیدگاه «شناختی» است و می‌توان گفت نخستین قدم در تالیف چنین درسنامه‌ای به زبان فارسی به شمار می‌آید.

مطالب مرتبط