دریافت کارت دانشجویی

آن تعداد از دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹ موسسه آموزش عالی علوم شناختی که تا کنون موفق به دریافت کارت دانشجویی خود نشده اند می توانند با مراجعه به دفتر خدمات دانشجویی موسسه آن را دریافت کنند.

دریافت اصل کارت دانشجویی با تکمیل و ارائه برگه درخواست به صورت حضوری و یا دریافت تصویر کارت دانشجویی با روش درخواست برخط امکان پذیر است.

تحویل اصل کارت دانشجویی بصورت حضوری یا تصویر آن بصورت برخط در روزهای فرد هفته از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰ انجام خواهد گرفت.

برای دریافت اصل کارت دانشجویی، در روزها و ساعات کار موسسه به دفتر خدمات دانشجویی (ساختمان آموزشی – اتاق شماره ۴۶-۲) مراجعه  و یا برای دریافت برخط تصویر آن، مطابق با راهنمای پیوست اقدام شود.