روان‌شناسی شناختی توجه و ادراک دیداری

ویراست هشتم

روان شناسی شناختی نوین به مطالعه علمی مولفه‌های مختلف شناخت می‌پردازد. از دیرباز بررسی جامع و دقیق شناخت مورد توجه بوده است.   از دهه شصت قرن بیستم به بعد به کمک استفاده از روش‌های علمی جدید بررسی دقیق مضامین شناختی همچون توجه، هشیاری، ادارک، حافظه، زبان و تفکر ظهوریافته است.

کتاب حاضر برگردان بخش نخست کتاب روان‌شناسی شناختی آیزنک و کین از چاپ هشتم با عنوان “روان‌شناسی شناختی، توجه و ادراک دیداری” است. بخش‌های دیگر متن اصلی در دو جلد پیش‌تر به علاقه‌مندان معرفی شد. در جلد نخست که حاوی فصل اول و سه فصل “حافظه” است، با عنوان “روان‌شناسی شناختی – حافظه” بوسیله انتشارت آییژ به چاپ رسیده است. جلد دوم که حاوی فصول پنج تا دوازده کتاب اصلی است با عنوان “روان شناسی شناختی زبان، تفکر، هیجان‌ها و هشیاری” از سوی انتشارات ارجمند به چاپ رسیده است. جلد سوم کتاب وزین روانشناسی شناختی آیزک و کین با محوریت احساس، توجه و ادراک با اثر حاضر معرفی می‌شود.

مولفین این اثر از اساتید برجسته جهان امروز هستند. آنها با تلفیق نظریه و پژوهش هر پنج سال به تجدید نظر محتوای کتاب می‌پردازند. تسلط به آخرین میاحث نظری و یافته‌های پژوهشی، اثر حاضر را منحصر به فرد کرده است.

مطالب مرتبط