سمپوزیوم کاربرد هوش مصنوعی در علوم شناختی

برگزار کنندگان:  موسسه آموزش عالی علوم شناختی و دانشگاه صنعتی شیراز – تاریخ: یکشنبه ۱۰ بهمن – ساعت ۱۷:۰۰ – ۰۸:۰۰

https://www.skyroom.online/ch/icss/cogmodelandai