شرط تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی ورودی سال ۱۳۹۶

دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۶ دوره های دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی، با توجه به اتمام ۸ نیمسال مدت مجاز تحصیلی و به شرط کسب موافقت قبلی با تمدید آن به ۹نیمسال، در صورت تمایل به ادامه تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰  لازم است نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات تحصیلی خود تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ اقدام نمایند

دانشجویان متقاضی تمدید سنوات تحصیلی چنانچه تاکنون نسبت به ثبت نام اولیه در سامانه سجاد اقدام نکرده اند مطابق راهنمای پیوست ۱ در سامانه سجاد وزارت علوم, تحقیقات و فناوری ثبت نام و سپس طبق راهنمای پیوست ۲ درخواست تمدید سنوات از کمیسیون بررسی موارد خاص را در سامانه سجاد ثبت نمایند.

دانشجویان قبل از ثبت درخواست تمدید سنوات خود در سامانه سجاد بایدبرگه تکمیل شده گزارش استاد راهنما و نامه پذیرش مقاله خود را به رایانامه دفتر آموزش ارسال نمایند.

ادامه اشتغال به تحصیل این تعداد از دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰  مشروط به دریافت مجوز از شورای آموزشی – پژوهشی موسسه است.

بر اساس مصوبه شورای آموزشی _ پژوهشی موسسه،  درخواست تمدید سنوات نیمسال دهم آن تعداد از دانشجویان دکتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت که از پیشنهاده (پروپوزال) خود در موسسه دفاع کرده باشند، دانشجویان دوره های دکتری تخصصی ورودی سال ۱۳۹۶ موسسه که تا کنون جهت تصویب و دفاع از پیشنهاده (پروپوزال) خود اقدامی نکرده اند ضروری است تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری نسبت به ارائه آن و کسب موافقت شورای آموزشی – پژوهشی موسسه اقدام نمایند.

یادآوری می شود از سقف نمره رساله دانشجویان دوره های دکتری تخصصی موسسه از نیمسال دهم به بعد  به ازای تمدید سنوات هر نیمسال تحصیلی نیم نمره کسر خواهد شد. بر اساس شیوه نامه ارزشیابی مقالات برگرفته  از رساله دانشجوی دکتری  تخصصی، حداکثر نمره رساله بدون احتساب نمره مقاله ۱۷  است و حداکثر به ۳ مقاله علمی برگرفته از رساله دانشجو  امتیاز داده خواهد شد.