علوم شناختی در جنگ شناختی

  • علوم شناختی، از فتوحات الهیه و دریچه‌هایی است که به روی انسان باز شده تا عالم وجود را و هستی را که صنع الهی است بیشتر بشناسد؛ ما بایستی از این فتوح الهی، استقبال و استفاده کنیم.
  • کارکردهای این علوم و فناوری‌های مرتبط با آن، تمام عرصه‌های زندگی را در بر می‌گیرد؛ هر ملتی که در این زمینه عقب بیفتد، سرنوشتش مثل آن ملت‌هایی است که در آغاز انقلاب صنعتی عقب افتادند و سرنوشتشان شد استعمارزدگی، فقیر ماندن، زیردست بودن و ذلیل شدن.
  • جنایتکاران غربی که روزی با زور سلاح نظامی، کشورهای دیگر را تصرف می‌کردند امروز قطعا بدنبال استفاده از سلاح علوم شناختی برای تصرف کشورها از طریق اثرگذاری بر ذهن‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هستند.
  • اگر ما در زمینه‌ی پیشرفت در این دانش، غفلت کنیم به سرعت سقوط خواهیم کرد؛ یعنی شما دانشمندان و دانشجویان و پژوهشگران دیگر نباید شب و روز بشناسید، باید از جان مایه بذارید.
  • سعی کنید این علوم حساس که با ذهن و فکر و استدلال و تصمیم و معرفت ارتباط پیدا می‌کند، موجب گمراهی جوانان نشود؛ بلکه حرکت در این عرصه جوری باشد که موجب جوری باشد که موجب آشنایی بیشتر جوانان با توحید و معرفت الهی شود.

مطالب مرتبط