مهلت برای درخواست تمدید سنوات تحصیلی

دانشجویان ورودی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ مقطع دکتری تخصصی و دانشجویان ورودی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم شناختی، با توجه به پایان رسیدن سال های مجاز تحصیلی، در صورت تمایل به ادامه تحصیل  لازم است نسبت به ثبت  درخواست تمدید سنوات تحصیلی خود  تا تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰ اقدام نمایند.

ادامه اشتغال به تحصیل این تعداد از دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مشروط به دریافت مجوز از شورای آموزشی _ پژوهشی موسسه و کمیسیون  بررسی موارد خاص استان تهران است.

دانشجویان متقاضی می بایست ابتدا  از طریق سامانه آموزشی موسسه نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد و پرداخت کامل شهریه در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اقدام کنند. سپس طبق راهنمای پیوست ۱ در سامانه سجاد وزارت علوم, تحقیقات و فناوری ثبت نام نمایند.  در مرحله سوم و طبق راهنمای پیوست ۲ درخواست تمدید سنوات از کمیسیون بررسی موارد خاص را در سامانه سجاد ثبت کنند.

دانشجویان ورودی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مقطع دکتری تخصصی قبل از ثبت درخواست تمدید سنوات خود در سامانه سجاد باید برگه تکمیل شده گزارش استاد راهنما و نامه پذیرش مقاله و دانشجویان ورودی سال های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ مقطع کارشناسی ارشد موسسه برگه تکمیل شده گزارش استاد راهنما خود  مطابق راهنمای پیوست ۳ از طریق سامانه آموزشی به دبیرخانه معاونت آموزشی موسسه ارسال کنند.